: 380616 : น้ำหนาววิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2544

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2543

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2543

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2547

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
หอนอนจุ 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2536

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 2
หอนอนจุ 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2536

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 3
หอนอนจุ 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2536