: 380619 : แคมป์สนวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ร.ย. 106/43
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2543

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2556

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2557

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2549

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2523

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2557

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2557

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 2
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 3
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 4
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2537