: 380620 : ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
102/27(ตอกเข็ม)
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
102/27(ตอกเข็ม)
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2557

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2557

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2553

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531

รั้ว
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 0

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
หอนอนมาตรฐาน 26
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 2
หอนอนมาตรฐาน 26
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 3
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2528