: 510244 : บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน

อาคารเรียน ลำดับที่ 2
แบบ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
จำนวนห้องตามแปลน : 3 ห้อง
สร้าง : พ.ศ. 2548
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม
อาคารเรียน ลำดับที่ 2
แบบ : กึ่งถาวร
จำนวนห้องตามแปลน : 1 ห้อง
สร้าง : พ.ศ. 2563
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ลำดับที่ 1
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2546
สภาพปัจจุบัน : ดี
บ้านพักครู ลำดับที่ 1
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2553
สภาพปัจจุบัน : ดี
ส้วม ลำดับที่ 1
แบบ : อื่น อื่น
สร้าง : พ.ศ. 2553
สภาพปัจจุบัน : ดี