: 530886 : สตรีสิริเกศ

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน

อาคารเรียน ลำดับที่ 3
แบบ : 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง : พ.ศ. 2521
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารเรียน ลำดับที่ 4
แบบ : 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง : พ.ศ. 2531
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม
อาคารเรียน ลำดับที่ 5
แบบ : อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง : พ.ศ. 2515
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม
อาคารเรียน ลำดับที่ 6
แบบ : 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง : พ.ศ. 2548
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารเรียน ลำดับที่ 7
แบบ : 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง : พ.ศ. 2559
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารเรียน ลำดับที่ 8
แบบ : พิเศษ 6 ชั้น
สร้าง : พ.ศ. 2562
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ลำดับที่ 1
แบบ : อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง : พ.ศ. 2517
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ลำดับที่ 2
แบบ : อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง : พ.ศ. 2520
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ลำดับที่ 5
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2547
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ลำดับที่ 5
แบบ : อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง : พ.ศ. 2534
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ลำดับที่ 7
แบบ : โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง : พ.ศ. 2551
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ลำดับที่ 8
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2552
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ลำดับที่ 9
แบบ : พิเศษ
สร้าง : พ.ศ. 2539
สภาพปัจจุบัน : ดี
บ้านพักครู ลำดับที่ 1
แบบ : บ้านพักครู 207
สร้าง : พ.ศ. 2509
สภาพปัจจุบัน : ดี
บ้านพักครู ลำดับที่ 2
แบบ : บ้านพักครู 207
สร้าง : พ.ศ. 2509
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
บ้านพักครู ลำดับที่ 3
แบบ : บ้านพักครู 207
สร้าง : พ.ศ. 2509
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
บ้านพักครู ลำดับที่ 4
แบบ : บ้านพักครู 207
สร้าง : พ.ศ. 2562
สภาพปัจจุบัน : ดี
บ้านพักภารโรง ลำดับที่ 1
แบบ : อื่น อื่น
สร้าง : พ.ศ. 2538
สภาพปัจจุบัน : ดี
ส้วม ลำดับที่ 1
แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง : พ.ศ. 2539
สภาพปัจจุบัน : ดี
ส้วม ลำดับที่ 2
แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง : พ.ศ. 2539
สภาพปัจจุบัน : ดี
ส้วม ลำดับที่ 3
แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง : พ.ศ. 2543
สภาพปัจจุบัน : ดี
ส้วม ลำดับที่ 4
แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง : พ.ศ. 2552
สภาพปัจจุบัน : ดี
ส้วม ลำดับที่ 5
แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง : พ.ศ. 2540
สภาพปัจจุบัน : ดี
ส้วม ลำดับที่ 6
แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง : พ.ศ. 2540
สภาพปัจจุบัน : ดี
ส้วม ลำดับที่ 7
แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง : พ.ศ. 2550
สภาพปัจจุบัน : ดี
ส้วม ลำดับที่ 8
แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง : พ.ศ. 2540
สภาพปัจจุบัน : ดี
ส้วม ลำดับที่ 9
แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง : พ.ศ. 2550
สภาพปัจจุบัน : ดี
ส้วม ลำดับที่ 10
แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง : พ.ศ. 2540
สภาพปัจจุบัน : ดี
สนามกีฬา ลำดับที่ 1
แบบ : อื่น อื่น
สร้าง : พ.ศ. 2559
สภาพปัจจุบัน : ดี
ถนน ลำดับที่ 1
แบบ : ถนนลาดยาง
สร้าง : พ.ศ. 2552
สภาพปัจจุบัน : ดี
ถนน ลำดับที่ 2
แบบ : ถนนคอนกรีต
สร้าง : พ.ศ. 2551
สภาพปัจจุบัน : ดี
บ้านพักนักเรียน ลำดับที่ 1
แบบ : กรมอาชีวะ
สร้าง : พ.ศ. 2560
สภาพปัจจุบัน : ดี