: 730001 : ชุมชนศรีบุญเรือง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
017
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สามัญ
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534