: 730003 : บ้านนาโปน้อย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2541

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2545

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2536

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2530

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554