: 730004 : บ้านโนนศรี

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2545

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
พ.1
สร้าง พ.ศ. 2527

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2545

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2551