: 730006 : มุกดาลัย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
017
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
017
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
017
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
พิเศษ 3 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2552

อาคารเรียน
ลำดับที่ 8
สปช.2/28
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สปช.206/26
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555