: 730007 : บ้านส้มป่อย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2561

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2546

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553