: 730009 : แก้งโนนคำประชาสรรค์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 1516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2528

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2532

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 2
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2558

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2516

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537