: 730010 : บ้านคำป่าหลาย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2556

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2518