: 730012 : บ้านนาตะแบง1

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
สร้าง พ.ศ. 2554

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2561

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537