: 730015 : คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2545

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556