: 730017 : บ้านคำเม็ก

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2528

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538