: 730018 : บ้านโค้งสำราญ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529