: 730019 : บ้านดงมัน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2550

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531