: 730020 : โนนสะอาดราษฎร์บำรุง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2526

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
พ.1
สร้าง พ.ศ. 2534

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2536

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2550

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2535

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556