: 730022 : บ้านเหล่าคราม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2560

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2534

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 2
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2532

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2537

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2560

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2561