: 730023 : บ้านหนองแวง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ก
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2518