: 730024 : บ้านโคก1

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2536