: 730025 : บ้านป่าหวาย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542