: 730026 : บ้านพังคอง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 9
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 12
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2533