: 730027 : บ้านสงเปือย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
สปช.206/26
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2560

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2543