: 730029 : บ้านดงเย็น

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.303/28
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2520

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2535