: 730031 : บ้านโคกขามเลียน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2536

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2536

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2554

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2521

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2538