: 730032 : นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2552

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2554

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2542

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2538

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2543

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555