: 730033 : บ้านป่งโพน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2561

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 0