: 730034 : บ้านโพนสวาง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2528

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2545

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ตุ่ม-โอ่ง
สร้าง พ.ศ. 2533

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2541

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554