: 730038 : บ้านนาโด่

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2541

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2544

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2538

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2543

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555