: 730039 : แก้งนาบอนพิทยาสรรค์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2555

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2554

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554