: 730040 : ชุมชนนาโสก

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
สปช.303/28
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2531

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2485

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2545