: 730042 : บ้านนาหัวภู

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2555

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2562

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2547

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2543

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2558

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556