: 730048 : บ้านหนองหอยป่าหวาย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2530