: 730049 : บ้านหนองแอก

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2525

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2556

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526