: 730051 : บ้านดงมอน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2525

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2556

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2537

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2548

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2532

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556