: 730055 : บ้านนาดี2

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2558