: 730058 : บ้านสงเปือยเหนือ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2561

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2556

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555