: 730059 : ห้วยยางจอมมณี

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528