: 730061 : บ้านไร่

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2552

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556