: 730063 : บ้านกุดแข้ใต้

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2528

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2556

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2536

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
พ.1
สร้าง พ.ศ. 2526

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
สร้าง พ.ศ. 2528

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2560

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2545

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2545