: 730064 : บ้านแก่นเต่า

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2531

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2544

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531