: 730066 : บ้านนาถ่อน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2532

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2558

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2561

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2532

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556