: 730070 : บ้านหนองหญ้าไซย์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2527

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2541

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2530

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554