: 730072 : บ้านกุดโง้ง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2538