: 730073 : บ้านดานคำ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
จังหวัด 002
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2547

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2530

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2553

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2541

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556