: 730077 : บ้านเหมืองบ่า

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2523

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2556

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2536

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555