: 730081 : บ้านโนนสังข์ศรี

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
จังหวัด 002
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2561

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2536