: 730086 : บ้านค้อ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2556

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2512

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2547

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2533

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535