: 730088 : บ้านดงยาง1

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2524